مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Basic - 6GB Storage Space
30GB Monthly Bandwidth
Unlimited Emails
Unlimited Mysql
Softaculous Auto Installer
CPANEL & FTP
NGINX / APACHE
SSL Enabled
Free Monthly Reports
Google Analytics
Site Ranking

Advanced - 10GB Storage Space
35GB Monthly Bandwidth
Unlimited Emails
Unlimited Mysql
Softaculous Auto Installer
CPANEL & FTP
NGINX / APACHE
SSL Enabled
Free Monthly Reports
Google Analytics
Site Ranking

Professional - 25GB Storage Space
40GB Monthly Bandwidth
Unlimited Emails
Unlimited Mysql
Softaculous Auto Installer
CPANEL l & FTP
NGINX / APACHE
SSL Enabled
Free Monthly Reports
Google Analytics
Site Ranking

Ulimate Package - 50GB Storage Space
50GB Monthly Bandwidth
Unlimited Emails
Unlimited Mysql
Softaculous Auto Installer
CPANEL & FTP
NGINX / APACHE
SSL Enabled
Free Monthly Reports
Google Analytics
Site Ranking

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند () وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution